Login  

#เมืองไทยปลอดภัยเพื่อนไทยมีสุข?? ?
ทำไหมเราต้องชื่อกิจกรรมนี้ว่า “เมืองไทยปลอดภัยเพื่อนไทยมีสุข” เพราะเราเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีกัน ร่วมมือกัน อะไรร้ายๆก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะพลังสามัคคี พลังน้ำใจ คือกำลังแรงสำคัญที่ดีที่สุดที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ #รามอินทราเฟอร์นิเจอร์ เราขอเป็นอีก 1 หน่วยงาน 1 ตัวแทน 1 กำลังใจ ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับเพื่อนบ้านในยามวิตกฤษแบบนี้ #เราจะสู้ไปด้วยกัน และเราจะผ่านมันไปด้วยกัน❣️